sitayiş

sitayiş
is. <fars.> Pərəstiş, tapınma; dərin ehtiram, hörmət. Sitayiş etmək – 1) ibadət etmək, pərəstiş etmək, tapınmaq, ilahiləşdirmək. Hələ tarixi-miladidən çox-çox əvvəl atəşpərəstlik meydana çıxdığı zaman bizim qədim babalarımız bir sıra atəşgahlar qurub, oda sitayiş edərlərmiş. M. Hüs.. Deyirlər, Hindistanda indi də öküzə sitayiş edən tayfalar var. M. Rzaquluzadə; 2) bir şəxsi və ya bir şeyi pərəstiş dərəcəsində sevmək, dərin ehtiram əlaməti olaraq qabağında səcdə etmək, pərəstiş etmək, məftun olmaq. Bax, mən səni bu saat başa salım; bax, bu evdə üç qisim kitab var, biz üç qardaş bunlara sitayiş edirik. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sitayiş — is., esk., Far. sitāyiş Övme veya övgü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sitâyiş — (F.) [ ﺶیﺎﺘﺱ ] övgü …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • sitayiş — f. 1) tərif, mədh; 2) ehtiram, hörmət, sayğı; 3) səcdə, pərəstiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • SİTAYİŞ — f. Övme, medhetme. Medih …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SİTAYİŞ-KÂR — f. Medheden, öven …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SİTAYİŞ-KÂRÂNE — Överek, medhetmek suretiyle …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • makta — sitayiş, vasf, medh …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ibadət — ə. 1) sitayiş etmə, pərəstiş etmə; sitayiş, pərəstiş; 2) namaz, dua; 3) qulluq, köləlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • atəşpərəstlik — is. Oda sitayiş etmə, atəşpərəstlərin dini. Hələ tarixi miladidən çox çox əvvəl, atəşpərəstlik meydana çıxdığı zaman bizim qədim babalarımız bir sıra atəşgahlar qurub, oda sitayiş edərlərmiş. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fetişizm — <fr.> 1. Fetişlərə (bütlərə) sitayiş; qədim din formalarından biri; bütpərəstlik. Fransız maarifçiləri fetişizmə dinin arxaik forması kimi baxırdılar. 2. məc. Bir şeyə kor koranə inanma, sitayiş etmə. ◊ Əmtəə fetişizmi iqtis. – istehsal… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”